Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Vytvoření objednávky na naše služby i samotné užívání služeb se řídí následujícími pravidly. Uživatel může využívat služeb serveru www.mimisoft.eu v souladu s těmito pravidly. Uživatel potvrzuje, že četl tyto podmínky. Vytvořením objednávky potvrzuje, že tyto podmínky považuje za řádnou smlouvu. Poskytovatel si vyhrazuje právo: Okamžitě pozastavit poskytování Služby, v případě, že internetové stránky uživatele obsahují nevhodný obsah. Okamžitě omezit nebo zákazat Službu v případě přetěžování serveru, nebo využívání Služby pro jiný účel, než je Služba určena. Okamžitě pozastavit nebo znepřístupnit webové stránky, pokud se jejich prostřednictvím šíři viry, trojské koně a jiné červy. V případě potřeby přesunout Službu na jiný server. Uživatel musí: Dodržovat tyto podmínky. Využívat veškeré Služby provozované Poskytovatelem pouze k zákonným účelům. Při registraci a odběru Služeb uvádět pravdivé údaje, dojde-li ke změně, je Uživatel povinen změnu nahlásit. Sledovat změny pravidel provozu serveru. Sledovat webovou prezentaci www.mimisoft.eu a informovat se o možných odstávkách, výpadcích a změnách v nastavení služeb. Uživatel nesmí: Uchovávat, přenášet nebo prezentovat jakékoli informace, data nebo materiály, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem ČR a EU. V případě porušení, vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši čtyř tisíc korun českých ( 4 000,-Kč ) za nedodržení těchto obchodních podmínek. Své stránky používat jako distribuční server či download server. Ohrožovat plynulý provoz serveru nevhodnými skripty, jež např. generují vysokou zátěž. Vytvářet na svém účtu freehosting a freemailové schránky. Rozesílat prostřednictvím serveru nevyžádanou poštu (SPAM). Úmyslně zatěžovat server. Poskytovatel se zavazuje: Neposkytovat údaje o uživateli a jeho aktivitách na serveru třetí straně. Poskytovatel je oprávněn odtajnit údaje klienta jen tehdy, bude-li to nezbytně nutné pro dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Poskytovatelem, aby byla chráněna práva Poskytovatele. Udržovat služby v provozu a minimalizovat výpadky. Informovat uživatele o porušení těchto Obchodních podmínek před provedením sankcí. Vrátit uživateli peníze na účet ve formě kreditu za dobu výpadku poměrem z častky za zaplacenou službu, které uživatel může využít na další služby. Informovat klienta o změnách parametrů pro správnou funkčnost služeb. Informovat klienta o plánovaných údržbách na webových stránkách www.mimisoft.eu. Údržba a servisní zásahy nejsou brány jako výpadek služeb. Poskytovatel nenese zodpovědnost: Za obsah prezentace na stránkách uživatele. Za výpadky služeb a s nimi způsobené finanční újmy uživatelů a za finanční újmy způsobené pozastavením provozu služeb. Za nefunkčnost služeb při změně IP adresy serveru u domén, které nejsou pod naší správou. Prodloužení Služeb: Služby jsou prodlouženy na základě přijetí platby na další období, které činí 1 rok, není-li smluveno jinak. Po expiraci služeb poskytovatel není povinnen prodloužit služby. Obnovení dat, hostingu i domény po expiraci se řídí doplňkovým ceníkem. Platby: Přijaté platby jsou nevratné. V případě, že uživatel přestane Službu využívat, nemá nárok na vrácení poměrné částky. V případě porušení těchto podmínek ze strany uživatele, nemá uživatel nárok na vrácení poměrné částky ze zaplacené ceny Služby. Transfer domény: Objednání transferu domény může provést pouze vlastník doménového jména. Pro úspěšné provedení transferu domény je nutné zaslat platné auth-id, popř. potvrdit souhlas s převodem registrátorovi. Pokud uživatel neposkytne potřebnou součinnost při transferu jeho domény, a to při max. 3 pokusech, je nutné transfer objednat znovu. Aktualizováno: 1. 1. 2014